Crosspoint

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap van Crosspoint


1. Algemeen

Crosspoint is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Onward Consultancy en is gebaseerd op een overeenkomst tussen abonnee en Crosspoint.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17194873.

1.1 Crosspoint is bedoeld voor oprecht meelevende christenen (zie 2.) die via Crosspoint ofwel op zoek zijn naar een man-vrouw relatie, ofwel op zoek zijn naar nieuwe vriendschappen (mail-contacten, reisgenoten, etc.) d.m.v. plaatsen en inzage in profielen van andere leden, alsmede het uitwisselen van interne emailcontacten, chat of privé-chat.

1.2 Door je aan te melden als lid bij Crosspoint ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy beleid. Lees beiden aandachtig door.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van Crosspoint service aan leden. Bij inschrijving op Crosspoint zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

1.4 Crosspoint is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.

2. Inschrijvingsvereisten

Je moet Christen zijn en minimaal 18 jaar of ouder.

Crosspoint is specifiek bedoeld voor mensen die meelevend kerkelijk zijn, tevens is het persoonlijk geloof van de abonnee van belang. Mensen die aangeven uitsluitend in "(een) God" te geloven, zullen niet worden toegelaten alsmede ook aanhangers van andere religies. Doordat de redactie alle proefabonnees screent alvorens ze online te zetten, worden accounts met vage c.q. algemene teksten betreffende het geloof, niet gehonoreerd en direct verwijderd.

2.1 Hoe je te gedragen

Je mag Crosspoint op geen enkele wijze gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden o.a. de volgende handelingen begrepen:

- het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (hieronder wordt begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, beeldrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de overmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende (geloofs) uitingen, seksueel getinte uitingen, en zgn. "mailbommen": computervredebreuk ("hacken") via Crosspoint of internet.

- Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevens opslag; het verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.

Bij moedwillige schade wordt een bedrag  350 euro per uur in rekening gebracht voor herstellen van de schade.

- Het is in de communicatie niet toegestaan je obsceen uit te laten, dat wil zeggen dat je op geen enkele manier suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik mag bezigen in welke vorm dan ook.

Het is niet toegestaan om reclame te maken voor een andere dating/contactsite. Lidmaatschap wordt dan direct ingetrokken en er vindt geen restitutie plaats van het eventueel reeds betaalde abonnementsbedrag.

Het is niet toegestaan iemand te beledigen, specifiek geven we hier aan dat dit geldt in geval van een andere mening betreffende geloofszaken, gescheiden zijn, uiterlijk enz., iedereen heeft recht op eigen mening en niemand mag worden gekwetst.

2.2 Wanneer je merkt of vermoedt dat iemand zich op oneigenlijke wijze toegang heeft verschaft tot Crosspoint dien je dit zo snel mogelijk per e mail aan ons te melden. Dit geldt ook voor (proef)abonnees die anderen via hun account leden laten benaderen of voor iemand anders iemand zoeken middels hun account.

Bij aanmelding als lid bij Crosspoint ben je er mee akkoord gegaan dat je maar één keer een gratis proefabonnement zult nemen en niet zult trachten hernieuwd van deze gratis proefperiode gebruik te maken. Na een periode van een halfjaar is het wel toegestaan om opnieuw een proefabonnement aan te maken.

Bij misbruik behoudt Crosspoint zich het recht voor om leden te weigeren c.q. te verwijderen.

2.3 Door je aan te melden als Crosspoint lid ga je akkoord met ons privacy beleid en verklaar je ook er mee in te stemmen. Tevens ga je ermee akkoord dat Crosspoint jouw profiel als *slapend* profiel gebruikt zodat de active leden in contact met je kunnen komen. Mocht je dit persé niet willen, kun je Crosspoint mailen en wordt jouw profiel helemaal verwijderd.

2.4 Je gaat ermee akkoord om in je basisinformatie, in het foto veld, in de verplichte- en essay vragen bij je profiel geen informatie zoals telefoonnummers, privé adressen of andere adressen, achternamen, URL's, email adressen, ICQ-nummers, websites of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden.

2.5 Het is alleen toegestaan om een foto van jezelf te plaatsen en absoluut niet toegestaan om foto's van seksuele aard, jeugd- , groeps-, dier-, kinder- foto's te plaatsen of foto's van een ander persoon dan die van jezelf op de site te zetten. Foto's worden gescreend door het Crosspoint team en al dan niet geaccordeerd. De ruimte welke bedoeld is om een foto van jezelf te plaatsen mag ook voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. Crosspoint houdt zich het recht voor om foto's niet te plaatsen en /of te verwijderen. Alle foto's kunnen publiekelijk getoond worden op Crosspoint, tenzij je aangegeven hebt dat je dit niet wilt. Dit kun je via je profiel regelen.

2.6 Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen en dat je deze informatie actueel houdt. En wanneer je omstandigheden veranderen dat deze informatie z.s.m. veranderd en aangepast wordt. Als blijkt dat de informatie door jou verschaft onjuist is, behouden wij ons het recht voor om je lidmaatschap te beëindigen alsook je verdere toegang tot Crosspoint te weigeren.

2.7 Ieder lid van Crosspoint is alleen gerechtigd de site voor zichzelf te gebruiken en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn / haar eigen interacties op de site en voor wat hij / zij daarop publiceert. De inschrijving met individuele gegevens is derhalve niet overdraagbaar aan derden, noch te gebruiken of toe te wijzen aan anderen dan de persoon die zich als lid heeft aangemeld op Crosspoint. Bij overtreding hiervan, wordt abonnee direct van de site verwijderd.

2.8 Het is niet toegestaan om Crosspoint te gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch Crosspoint te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële of niet commerciële doelen dan ook. Ook een verwijzing naar een eigen website of iets dergelijks is niet toegestaan. Noch is het toegestaan om Crosspoint geheel, gedeeltelijk of onderdelen van de site te kopiëren c.q. te gebruiken op andere internetsites, hierop stellen wij een boete van 1.000 euro per dag.

2.9 Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Crosspoint beschikt te gebruiken voor enig doel, noch het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je beschikt via Crosspoint. Evenmin is het toegestaan om junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulkverspreiding van e mail aan leden of ex -leden van Crosspoint te versturen.

3. Beoordeling

3.1 De redactie van Crosspoint bepaalt naar eigen inzicht of er in een specifiek geval sprake is van overtreding van de door Crosspoint opgestelde gedragsregels en algemene voorwaarden.

4. Auteursrechten

4.1 Als eigenaren van de intellectuele eigendomsrechten staan wij niet toe dat enig materiaal dat zichtbaar, danwel onzichtbaar op of afkomstig is van Crosspoint – zowel de oude- als de nieuwe versie - wordt bewerkt, openbaar gemaakt, gedistribueerd, gekopieerd of gereproduceerd wordt of zal worden door leden, ex leden of bezoekers van Crosspoint. Het betreft al het materiaal dat behoort tot onze dating site Crosspoint. noch wordt het verveelvoudigen, openbaar maken van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie door de eigenaren van Crosspoint toegestaan; op misbruik hiervan staat een boete van 1.000 euro per dag.

4.2 Het is niet toegestaan om enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) software en of enige merken, copyright notices, aan te brengen op Crosspoint., noch is het toegestaan aan derden om gebruik te maken van de software en of de daarbij behorende documentatie.

5. Privacy

5.1 E mail berichten en chatgesprekken tussen leden onderling worden door ons als privé beschouwd. Crosspoint behoudt zich echter het recht voor om bij klachten van andere leden maatregelen te nemen en wanneer nodig leden te waarschuwen danwel verdere toegang tot de site te weigeren. De redactie bepaalt naar eigen inzicht of verwijdering van een abonnee van de site noodzakelijk is.

5.2 E mail contact tussen leden onderling vindt plaats op de Crosspoint site maar kunnen zelf naar het privé e mail adres worden doorgestuurd. We raden je sterk af om privé gegevens tijdens het chatten of in je e mailcontacten uit te wisselen. Deze gegevens worden nooit door Crosspoint aan derden verstrekt, tenzij de rechterlijke macht daar opdracht toegeeft.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Crosspoint verplicht zich zorg te dragen voor een degelijke beveiliging van haar site. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de leden of derden, die het gevolg zijn van onvoldoende beveiliging.

6.2 Crosspoint garandeert niet foutloos te zijn of niet onderbroken te kunnen worden door storingen. Wel zullen wij ons inspannen om defecten in onze dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of andere verplichting van ons jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld door Crosspoint. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat wij voor de geleverde diensten hebben ontvangen in het kalenderjaar waarin deze schade of eventueel letsel is opgetreden en is betaald, tot een maximum van 110 euro, of volgens uitkering via onze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

6.3 Crosspoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiend uit uitspraken van derden jegens leden.

6.4 Het lidmaatschap van Crosspoint biedt geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Crosspoint tegenvallen zijn wij hiervoor niet aansprakelijk, noch kunnen wij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

6.5 Crosspoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel ontwrichten van een bestaande relatie danwel een nieuw ontstane relatie d.m.v. het lidmaatschap van Crosspoint.

6.6 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou / u (her)kennen, noch voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen of enig ander voortvloeiend ongemak ontstaan uit contact tussen leden

7. Overmacht

7.1 Crosspoint aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van derde die diensten aan ons leveren, boycot acties, vertragingen of andere storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons leveren.

7.2 Crosspoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus(sen) geïnfecteerde informatie, noch zijn wij aansprakelijk voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot Crosspoint, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8. Restitutie

8.1 Het is niet mogelijk restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Ook kan er geen uitstel of verschuiving van een abonnement worden gegeven, behoudens in hoge uitzondering en na overleg en toestemming van Crosspoint. Onder meer in de volgende gevallen zijn de lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar:

- wanneer je je/uw lidmaatschap opzegt;

- wanneer je een partner hebt gevonden, waardoor verder lidmaatschap niet meer gewenst is;

- wanneer je lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in artikel 6.1 t/m 6.6 - 7.1 t/m 7.2 en verder alle andere oorzaken in deze Algemene Voorwaarden wordt beëindigd c.q. je profiel wordt verwijderd.

8.2 Bij niet voldoen c.q. onrechtmatige terugvordering door abonnee van reeds genoten periode van lidmaatschap van Crosspoint - van verlenging, behoudt CP zich het recht voor om het openstaand bedrag te vermeerderen met incassokosten om via incassobureau het bedrag te vorderen.

9. Crosspoint rechten

9.1 Crosspoint behoudt zich het recht voor leden te weigeren welke niet tot onze doelgroep behoren, dat wil zeggen: hetzij niet tot enige christelijke geloofsgemeenschap behorend, een partner zoeken die tot hetzelfde geslacht behoort, zich niet aan de regels, algemene voorwaarden of ons privacy beleid houden. Zij worden daarvan zo spoedig mogelijk per e mail op de hoogte gebracht.

9.2 Crosspoint behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden geboden te wijzigen.

9.3 De voorwaarden en omstandigheden van het lidmaatschap tussen leden en Crosspoint kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen en worden binnen redelijke termijn, afhankelijk van de veranderingen, nadat de leden hierover geïnformeerd zijn van kracht.

9.4 Crosspoint behoudt zich het recht voor – maar heeft hiertoe geen verplichting – om berichten welke vrij voor iedereen leesbaar, en beeldmateriaal (foto's) dat op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken en te lezen en Crosspoint heeft het recht om materiaal te verwijderen dat in strijd is met onze normen en waarden, wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze voorwaarden.

9.5 Crosspoint is gerechtigd het lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en of de toegang tot Crosspoint geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je één of meer van je verplichtingen jegens ons niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.

9.6 Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van eenmalige of herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk en onacceptabel chat en of e mail gedrag, die ons via andere leden bereiken, het achterblijven van betalingen van je lidmaatschap, pogingen om je lidmaatschap over te dragen, of herhaaldelijk pogingen doen een nieuw gratis proefabonnement te nemen. Je bent je ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder je er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en je gaat er tevens mee akkoord dat Crosspoint je bestanden onmiddellijk verwijdert en je verdere toegang tot Crosspoint zal worden onthouden.

9.7 Crosspoint is gerechtigd het lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval je een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat je anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zult voldoen.

10. Prijs en betaling

10.1 Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Indien je de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, zul je, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien je na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval je naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald met een minimum van 50 euro; tot een maximum van 15% van het totale bedrag.

11. Slotbepaling

11.1 Wanneer Crosspoint wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen leden en Crosspoint bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee, zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen leden en Crosspoint is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen leden en Crosspoint worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

Crosspoint november 2014.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17194873